Current students

Entering year

Name

Number

Sep. 2015

Ehsan Mohammadi Syahbumy

1

Sep. 2015

Hananeh Mohammadi Nodehi

2

Sep. 2015

Dawood Hadipour

3

Sep. 2014

Sahar Jorjandy

4

Sep. 2014

Zahra Khodabande Samani

5

Sep. 2014

Mohammadreza Abbasi

6

Sep. 2014

Hadith Gol Mohammadi

7

Sep. 2013

Nasrin Bastani

8

Sep. 2013

Sajjad Dehghani

9

Sep. 2013

Fatemeh Safaei

10

Sep. 2013

Neda Esmaili

11

Sep. 2013

Mojtaba Lashgari

12

Sep. 2013

Narjes Ghaneh

13

Sep. 2013

Arshin Gharibi

14

Sep. 2012

Tahmineh Shabanian

15

 

 

Alumni students

Entering year

Name

Number

Sep. 2002

Mirreza Shenavi

1

Sep. 2002

Gholamali Alizadeh

2

Sep. 2002

AliJavadiRad

3

Sep. 2002

Lia Ziaee

4

Sep. 2003

Rasoul Baghbani Khezerlu

5

Sep. 2003

Leila Ghaedi

6

Sep. 2003

Rahim Malekshahi

7

Sep. 2003

Arash Zare Sadeghi

8

Sep. 2003

Maryam Montazer Alghaem

9

Sep. 2004

Amir Ashtary

10

Sep. 2004

Saeed Kadkhodaie

11

Sep. 2005

Afshin Fakhrpour

12

Sep. 2005

Ehsan Negahbani

13

Sep. 2005

Rahele Kafieh

14

Sep. 2005

Abolfazl Masoudi Rad

15

Sep. 2006

Alireza Shirazi Nodeh

16

Sep. 2006

Nasim Dadashi Serj

17

Sep. 2006

Shahrooz Gashmerd

18

Sep. 2006

Mehdad Esmaili

19

Sep. 2007

Seyyed Mohammad Iman Farahabadi

20

Sep. 2007

Mehrab Qanat Barri

21

Sep. 2007

Parisa Akbari Joni

22

Sep. 2007

Farhad Rahimi Muguei

23

Sep. 2007

Elham Zeraatkar

24

Sep. 2008

Narges Saeedizadeh Esfahani

25

Sep. 2008

Ramin Soltanzadeh

26

Sep. 2008

Alireza Monjazeb

27

Sep. 2008

Shirin Hajeb Mohammed Alipoor

28

Sep. 2008

Sayyed Mohammad Amin Farahabadi

29

Sep. 2009

Nader Nasseri

30

Sep. 2009

Salman Jaafari

31

Sep. 2009

HosseinTaghizad

32

Sep. 2010

Mehdi Bahrami

33

Sep. 2010

Maria Farrahi

34

Sep. 2010

Marjan Mozaffari Lagha

35

Sep. 2010

Mohammadreza Naeem Abadi

36

Sep. 2010

Hesam Fazlali

37

Sep. 2011

Hajar Danesh

38

Sep. 2011

Maryam Zarrabi

39

Sep. 2011

Tahereh Mahmoudi

40

Sep. 2011

Nasser Samadzadeh

41

Sep. 2011

Mohammadreza Momenzadeh

42

Sep. 2011

Mehdi Kazemian

43

Sep. 2011

Morteza Moradi Amin

44

Sep. 2011

Zahra Saeedizadeh

45

Sep. 2011

Asiyeh Mir-Kazemi

46

Sep. 2011

Zahra Karimi

47

Sep. 2012

Leila Niknam Shiraz

48

Sep. 2012

Hamed Zand Gandshmyn

49

Sep. 2012

Alieh Ahdi

50

Sep. 2012

Marzieh Mokhtari

51

Sep. 2012

Soheil Nabavi

52

Sep. 2012

Mitra Khaleghian

53