previous pauseresume next

انتصاب سرپرست مرکز فناوری اطلاعات دانشکده

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده ، جناب آقای دکتر محمدرضا صحتی به عنوان سرپرست مرکز فناوری اطلاعات دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند به موجب این ابلاغ اهم وظایف ایشان عبارتند از:

- تلاش جهت الکترونیکی نمودن کلیه فرآیندهای اداری، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده

- راه اندازی سیستم Dominدانشکده به نحوی که کلیه اساتید و دانشجویان امکان استفاده از فایلهای خود، سیستم لینوکس کلاستر و ... را از تمامی کامپیوترهای  دانشکده داشته باشند.

- استفاده بهینه از سیستم لینوکس کلاستر

- راه اندازی و استفاده از پایگاه داده سیگنالهای پزشکی به نحویکه کلیه دانشجویان براساس پروتکل های تعریف شده اقدام به اخذ داده و بارگذاری آن از طریق سایت نموده

- راه اندازی و استفاده از moodleبعنوان ابزاری جهت ارتقاء فرایندهای کمک آموزش