previous pauseresume next

انتصاب سرپرست معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشکده

طی ابلاغی از طرف سرپرست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر رفیعی نیا به عنوان سرپرست معاونت دانشجوئی فرهنگی منصوب گردیدند.و همچنین از خدمات جناب آقای دکتر شانئی در زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر به عمل آمد.