previous pauseresume next

انتصاب سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوری های نوین

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر یوسف  قیصری سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،سرکار خانم دکتر داداشی به عنوان سرپرست کمیته پژوهشهای دانشجویی،دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند.توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.