previous pauseresume next

انتصاب سرپرست کمیته پژوهشهای دانشجویی

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده،سرکار خانم دکتر کافیه به عنوان سرپرست کمیته پژوهشهای دانشجویی،دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند.توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.