previous pauseresume next

انتصاب مدیر گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکی

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده از اعضاء گروه مربوطه، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر علیرضا ورد مجددا به مدت دوسال  به عنوان مدیر گروه بیو الکتریک و مهندسی پزشکی  منصوب گردیدند.توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.