previous pauseresume next

انتصاب مدیر گروه بیومتریال،نانوتکنولوژی و مهندسی بافت

براساس نظرسنجی به عمل آمده از اعضاء گروه مربوطه، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر محمد رفیعی نیا  مجددا به مدت دوسال  به عنوان مدیر گروه بیومتریال،نانوتکنولوژی و مهندسی بافت منصوب گردیدند.توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.