previous pauseresume next

انتصاب مدیر گروه بیو الکتریک و مهندسی پزشکی

بر اساس نظرسنجی به عمل آمد از اعضاء گروه مربوطه، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر علیرضا ورد به عنوان مدیر گروه بیو الکتریک و مهندسی پزشکی  منصوب گردیدند. ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای  دکتر مهری توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.