previous pauseresume next

انتصاب مدیر گروه بیو متریال،نانو تکنولوژی و مهندسی بافت

بر اساس نظرسنجی به عمل آمد از اعضاء گروه مربوطه، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، آقای دکتر محمد رفیعی نیا به عنوان مدیر گروه بیومتریال، نانو تکنولوژی و مهندسی بافت منصوب گردیدند. ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر کرباسی توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.