previous pauseresume next

انتصاب مسئول دفتر EDO دانشکده

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده،جناب آقای دکتر رفیعی نیا به عنوان مسئول دفتر EDO، دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند. توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.