previous pauseresume next

انتصاب معاون آموزشی دانشکده

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده ، سرکار خانم  دکتر زهرا امینی به عنوان معاون آموزشی دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند.ضمن تشکر و قدردانی از زحمات سرکار خانم دکتر کافیه  ، توفیق روز افزون ایشان در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.