previous pauseresume next

انتصاب معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده ، سرکار خانم دکتر کافیه به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی منصوب گردیدند.توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.