previous pauseresume next

انتصاب معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

طی حکمی از سوی معاون آموزشی دانشگاه ، جناب آقای دکتر سعید کرباسی  به عنوان معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب گردیدند. توفیق روز افزون ایشان در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.