previous pauseresume next

انتصاب معاون پژوهشی دانشکده

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده ، سرکار خانم  دکتر راحله کافیه به عنوان معاون پژوهشی دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند.ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر کرمانی ، توفیق روز افزون ایشان در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.