previous pauseresume next

بازدید اساتید و دانشجویان از غرفه های پژوهشی

 در ادامه برنامه های روز دوم  همایش سالیانه دانشکده  بازدید اساتید و دانشجویان از غرفه های پژوهشی صورت پذیرفت.