previous pauseresume next

بازدید هیات بورد تخصصی رشته زیست پزشکی سامانه ای

در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ اسفند ماه ۹۶ هیات بورد تخصصی  رشته زیست پزشکی سامانه ای به منظور ارزیابی تاسیس این رشته در مقطع Ph.D در دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان از دانشکده و امکانات آن بازدید نمودند.