previous pauseresume next

بازدید هیات بورد تخصصی رشته فناوری تصویر برداری عصبی

در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ مردادماه  ۹۷ هیات بورد تخصصی  رشته فناوری تصویر برداری عصبی به منظور ارزیابی تاسیس این رشته در مقطع Ph.D در دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان از دانشکده و امکانات آن بازدید نمودند.