previous pauseresume next

بازدید هیات بورد مهندسی پزشکی از دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی

در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۷ اعضای محترم هیات بورد مهندسی پزشکی در راستای راه اندازی مقطع کارشناسی مهندسی پزشکی بالینی از دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی بازدید نمودند. در این بازدید در ابتدا جلسه ای با حضور اعضای محترم هیأت بورد و اعضای محترم گروه مهندسی پزشکی در دفتر رئیس دانشکده تشکیل شد که در این جلسه  گزارشی از عملکرد و دستاوردها و امکانات گروه و دانشکده ارائه گردید. سپس اعضاء هیأت بورد از امکانات سخت افرازی و نرم افرازی از جمله سایت، کتابخانه و آزمایشگاههای دانشکده بازدید بعمل آوردند.