previous pauseresume next

برگزاری بیست و یکمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت

روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲ ساعت ۱بعدازظهر،بیست و یکمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت با حضور دکتر کرباسی (مسئول هسته) و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیومواد و مهندسی بافت برگزار شد. در این جلسه، نقشه تحقیقاتی هسته (research map) نهایی شد و مقرر شد که طراحی نهایی آن صورت گیرد.