previous pauseresume next

برگزاری جلسه ارتباط دانشکده فناوری های نوین با صنعت پزشکی صنایع اکترو اپتیک صاایران

  جلسه ای در روز  سه­ شنبه مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۶  از  ساعت ۱۵  الی ۱۶:۳۰ پیرامون "راهکارهای ارتباط دانشکده فناوریهای نوین با صنعت صنایع  الکترواپتیک صاایران"با حضور اقای مهندس احمدی مسول ارتباط با دانشگاه صنعت صاایران و آقای مهندس ترکان مدیر واحد صنایع پزشکی صاایران و اقای مهندس ابوطالبیان در دانشکده برگزار گردید.در این جلسه در راستای تحقق دانشگاه نسل سوم و کار آفرین و شناسایی نیازهای صنعت و چگونگی ارتباط دانشکده با صنعت  بحث و تبادل نظر شد.