previous pauseresume next

برگزاری جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده یا حضور سرپرست محترم و معاونین و مدیران آموزشی دانشکده در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ تشکیل شد. در این جلسه پیرامون برنامه و فعالیتهای یکسال گذشته دانشکده در حوزه های پژوهشی، آموزشی، دانشجوئی فرهنگی، مالی اداری بحث و تبادل نظر به عمل آمد.