previous pauseresume next

برگزاری جلسه هسته پژوهشی چشم

روز یک شنبه مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ جلسه هسته پردازش تصاویر چشم پزشکی با حضور آقای دکتر ربانی، آقای دکتر مهری، خانم مهندس مرضیه مختاری، خانم مهندس عالیه عهدی، خانم مهندس میری، خانم مهندس پور فرمانبر، خانم مهندس زهرا امینی و آقای مهندس مجتبی لشگری برگزار شد. اهم فعالیت های انجام شده در این جلسه عبارتند از:

- ارائه گزارش خانم پورفرمانبر در رابطه با روش های استخراج ویژگی

- ارائه گزارش خانم عهدی در رابطه با الگوریتم surf جهت انجام ریجیستریشن

- ارائه گزارش خانم میری در رابطه با شیوه تفکیک سرخرگ و سیاهرگ در تصاویر فوندوس

- ارائه گزارش خانم مختاری در رابطه با تصاویر ریجیستر رگ های پروجکشنن و فوندوس

 

به علاوه مقرر گردید موارد زیر توسط اعضا پیگیری شود:

- رجیستر کردن پروجکشن چشم چپ و راست

- بررسی روش های استخراج ویژگی(خانم پورفرمانبر)

- استفاده از روش دیکشنری مبتنی بر داده در تصاویر فوندوس به منظور تفکیک سرخرگ و سیاهرگ(خانم میری)