previous pauseresume next

برگزاری جلسه هسته پژوهشی game and treatment

روز یک شنبه مورخ۹۴/۵/۱۸ هشتمین جلسه هسته پژوهشی game & treatment در سالن چمران دانشکده فناوریهای نوین برگزار گردید. هدف از تشکیل این هسته برنامه ریزی جهت استفاده از پتانسیل موجود در دانشگاه و کشور در ۳ حوزه آموزش، پژوهش و فناوری تولید محصول در زمینه بازی و درمان می باشد. علاقمندان جهت همکاری با دکتر مصطفی نجفی najafimostafa@med.mui.ac.ir تماس حاصل نمایند.