previous pauseresume next

برگزاری شانزدهمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت

روز شنبه مورخ ۹۴/۰۲/۵ ساعت ۱۱ صبح، شانزدهمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت با حضور دکتر کرباسی (مسئول هسته) و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیومواد و مهندسی بافت برگزار شد. در این جلسه، پیرامون نانو لوله های کربنی(CNT) و نقش آن در داربست های مختلف مهندسی بافت به تفصیل بحث و تبادل نظر شد و روند پیشرفت هریک از پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت.