previous pauseresume next

برگزاری نوزدهمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت

روز شنبه مورخ ۹۵/۹/۶ ساعت ۱۱ صبح،هجدهمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت با حضور دکتر کرباسی (مسئول هسته) و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیومواد و مهندسی بافت برگزار شد. در این جلسه، پیرامون اصلاح داربست های نانو میکرو و انتخاب روش های مناسب برای اصلاح آن و تدوین research map هسته و برنامه ریزی برای آماده شده تا جلسه بعدی بحث و بررسی انجام شد.