previous pauseresume next

برگزاری چهاردهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ ۹۳/۱۲/۱۲

جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده رأس ساعت ۱۱/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۲  با حضور معاون آموزشی دانشکده و سایر اعضاء در اتاق جلسات برگزار و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری به عمل آمد:

۱) تصویب برخی از عناوین و اساتید راهنمای ( فرم های A1) دانشجویان کارشناسی ارشد بیوالکتریک و بیومواد.

۲) مقرر گردید با عنایت به نامه مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشجویان دکتری که با کمبود حضور فیزیکی در ماه مواجه هستند ضمن کسر حقوق آن ماه، اخطار کتبی همراه با درج در پرونده برخورد شود.

۳) مقرر گردید ۵۰ درصد از ساعات حضور دانشجویان در ساعات اداری باشد.

۴) در خصوص کلاس های جبرانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مقرر گردید با هماهنگی آموزش، نماینده هر کلاس فرم تکمیل شده توسط استاد مربوطه را به آموزش تحویل نمایند.