previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی روزه داری و تغذیه صحیح

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده فناوریهای نوین کارگاه آموزشی روزه داری و تغذیه صحیح در دوشنبه ۹۵/۳/۱۷ توسط دکتر عسگری متخصص تغذیه و رژیم درمانی برگزار گردید.