previous pauseresume next

برگزاری کارگاه دو روزه آشنایی با چاپگرهای سه بعدی

کارگاه آشنایی با چاپگرهای سه بعدی به صورت تئوری و عملی در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۸ و ۱۹ مردادماه جاری در دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار گردید.در این کارگاه که با حضور آقایان دکتر رفیعی نیا، دکتر پور ثمر و مهندس امین زاده برگزار گردید، در ابتدا چاپگرهای سه بعدی و روش کار با آنها توضیح داده شد و پس از آن در آزمایشگاه بیومواد دانشکده نمونه های آزمایشی به صورت عملی تهیه گردید.