previous pauseresume next

برگزاری کارگاه Haptic Feedback for Mini Invasive Surgery (MIS) Trainers and Robotic Surgery Teleoperators

در روز یک شنبه مورخ ۱۳/۲/۹۴ کارگاهی با عنوان:

 Haptic Feedback for Mini Invasive Surgery (MIS) Trainers and Robotic Surgery Teleoperators: Overview of Developments and Research at EPFL Lausanne”

توسط جناب آقای پروفسورHannes Bleuler  ازدانشگاه صنعتی Écoleواقع در  ایالت  لوزان سویس در دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.  در ابتدای جلسه جناب آقای علیرضا مروج  عضو محترم انجمن علمی رباتیک دانشگاه شیراز به مرور تاریخچه ربات های پزشکی و به طور ویژه ربات های جراح پرداختند و در ادامه گزارشی از فعالیت های انجمن رباتیک دانشگاه شیراز ارائه کردند. سپس جناب آقای پروفسور Bleulerبعد از مرور کلی فعالیت هایی که در زمینه ربات های پزشکی در دانشگاه EPFLانجام شده  ، مفاهیم پایه و پتانسیل های هپتیک اینترفیس ها را با ارائه مثال هایی از پروژه های اجرا شده به ویژه در زمینه ربات های پزشکی مورد بررسی قرار دادند و در رابطه با دورنمای cognitive neuroscience   و human motor interface  به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.