previous pauseresume next

برگزاری کوه پیمایی دانشجویان

برنامه کوه پیمایی به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده و مشارکت دانشجویان دانشکده تغذیه در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶ در محل کوه صفه برگزار گردید.