previous pauseresume next

جلسه بررسی نحوه همکاری متقابل دانشگاه و انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور

 جلسه بررسی نحوه همکاری متقابل دانشگاه و انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با حضور اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان و سرکارخانم دکتر محمدی رئیس هیات مدیره و جناب آقای  مهندس سلیمی دبیر هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با  اعضاء هیات علمی دانشکده  فناوریهای نوین پزشکی در روز چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱۵ در سالن شهید چمران برگزار  و در خصوص عملکرد انجمن مذکور بحث و تبادل نظر گردید.