previous pauseresume next

حمایت از تأسیس شرکتهای دانش بنیان

به اطلاع می رساند معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه همکاری خود را در حمایت و تأمین منابع مالی یا شراکت در فروش ایده و سایر همکاریهای مشترک در زمینه شرکتهای دانش بنیان اعلام می دارد و دفتر امور شرکتهای دانش بنیان معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آماده راهنمایی متقاضیان می باشد.