previous pauseresume next

دانشگاه نسل سو م و انقلاب صنعتی چهارم

فایل مربوط به سخنرانی آقای دکتر ایرج نبی پور استاد محترم گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و عضو محترم کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته تاریخ پزشکی در خصوص دانشگاه نسل سو م و انقلاب صنعتی چهارم در نشست اخیر معاونین محترم آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

فایل پیوست: