previous pauseresume next

راه اندازی نسخه جدید سایت آوای سلامت

به اطلاع می رساند نسخه جدید سایت آوای سلامت با هدف توسعه ارتباطات اثربخش براي ارتقاي عادلانه سلامت در کشور، افزایش آگاهی مردم از مخاطرات سلامت و راه حل آنها، برخورداري مردم از اطلاعات متقن، روزآمد و دقیق درباره سبک زندگی سالم، دسترسی الکترونیکی و رایگان مردم به رسانه هاي آموزش سلامت و توانمندسازي مردم براي خودمراقبتی در ناخوشی هاي جزیی، بیماري هاي مزمن، بیماري هاي حاد و سبک زندگی سالم  در آدرس http://iec.behdasht.gov.irطراحی و به روز رسانی شده است.