previous pauseresume next

رونمایی از وب سایت پایگاه داده های پزشکی توسط ریاست دانشکده

درحاشیه اولین روز همایش سالیانه دانشکده مورخ سه شنبه ۱۹ بهمن رونمایی از وب سایت پایگاه داده های پزشکیwww.biosigdata.com توسط جناب آقای دکتر حسین ربانی ریاست دانشکده فناوریهای نوین پزشکی صورت پذیرفت.