سخنراني جناب آقاي دكتر مهدی شاهمرادی عضو هیات علمی دانشگاه سیدنی

سخنراني جناب آقاي دكتر مهدی شاهمرادی عضو هیات علمی دانشگاه سیدنی پیرامون موضوع

Heirarical Structure of Enamel: Consequences for Caries Formation and Remineralisation

 روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۷ از ساعت ۱۳ الي۱۴ برگزار گردید.

خدمات دانشجویان

کتابخانه مرکزی

دانلود کتابهای الکترونیکی

نشریات الکترونیکی

سیستم تغذیه

شناسنامه سلامت دانشجویان

 

ارتباط با دانشکده