previous pauseresume next

فیلم/گزارش کوتاه از اجرای چند طرح تحقیقاتی در دانشکده فناوریهای نوین

بیش از ۵۰ طرح پژوهشی و تحقیقاتی،  در دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا شده است.