نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا امینی

سمت: معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی

پست الکترونیک:

تلفن: ۳۷۹۲۳۸۶۶-۰۳۱

 

شرح وظايف
۱- تدوين و پيشنهاد اصول کلی و برنامه های آموزشی و نظارت برحسن اجرای برنامه های مصوب
۲- انجام بررسيهای لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های درسی و تطبیق با نیازهای علمی پزشکی و اقتصادی کشور
۳- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم جهت امتحانات و پيشرفت های آموزشی دانشکده
۴- برقراری ارتباط با سایر موسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور به منظور انجام مبادلات علمی
۵- بررسی طرحهای تحقيقاتی و پیشنهاد به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
۶- اظهار نظر درباره بورسها و ماموريتهای اعضا گروههای آموزشی و پيشنهاد به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
۷- اظهار نظر درباره ساعات تدريس اعضا گروههای آموزشی