previous pauseresume next

میزگردحوزه تجهیزات پزشکی

در دومین روز همایش سالیانه دانشکده مورخ چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه میزگرد حوزه تجهیزات پزشکی در سالن شهید چمران برگزار گردید.

 

مدعوین به ترتیب از راست به چپ :

 

 ۱- آقای دکتر ریسمانچیان عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲ -آقای مهندس بکرانی ریاست اداره کل تجهیزات پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۳- آقای  دکتر یزدچی عضو هیئت علمی  دانشگاه_اصفهان و مدیر عامل شرکت کاوشگران طب خوارزمی

۴- آقای مهندس اسلامیان مدیر شرکت  فنون طب

۵- آقای دکتر_مهری دهنوی عضو هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان

۶- آقای مهندس محمدرضا عمانی دبیر انجمن تجهیزات پزشکی استان اصفهان

۷-سرکار خانم مهتری مسئول بخش تنفس و سوپروایزر  بیمارستان الزهراء