previous pauseresume next

نشست مشترک دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نشست مشترک دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شورای نظارت بر این انجمن ها با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جناب آقای دکتر شاهمرادی و معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها برگزار گردید. سپس به منظور انتخاب دو نفر نماینده دانشجویی جهت عضویت در کمیته نظارت بر انجمن های  علمی دانشجویی دانشگاه ، شش نفر کاندیدای انتخابات سوابق و فعالیت های خود و طرح و برنامه های آینده شان را توضیح دادند .پس از جمع آوری و شمارش آرا ، آقای حسین یوسفی دانشجویی دکتری تخصصی رشته بیوالکتریک از انجمن علمی پردازش تصاویر قلب و عروق دانشکده فناوریهای نوین پزشکی با اکثریت آراء به عنوان نماینده دانشجویان برگزیده شد.