نام و نام خانوادگی: دکتر سیداحمد واعظ (cv)

سمت: مدیر گروه بیوانفورماتیک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوانفورماتیک از دانشگاه Groningen هلند

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: Bioinformatics of Genomic Association Mapping

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی (cv)

سمت: ریاست دانشکده فناوریهای نوین

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درجه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: پردازش سیگنال های چند بعدی، حذف نویز و مسئله تخمین، ارتقا تصاویر، بازیابی تصاویر ویدئویی، مدل های احتمالی ضرایب حوزه تنک مخصوصا ضرایب ویولت مختلط.

پست الکترونیک: h_rabbani@med.mui.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا صحتی (cv)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: الگوریتم های محاسباتی در بیوانفورماتیک، شناسایی آماری الگو، تحلیل داده های زیستی، داده کاوی سیستم های مدیریت بیمارستانی 

پست الکترونیک: mr.sehhati@amt.mui.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر شقایق حق جوی جوانمرد (cv)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی عروق از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درجه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: زیست شناسی عروق، تحقیقات بالینی سرطان، فیزیولوژی کاربردی

پست الکترونیک: sh_haghjoo@med.mui.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فهیمه قاسمی  (cv)

سمت: تعهدخاص گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درجه علمی: -

زمینه تحقیقاتی: مدلسازی سیستم های بیولوژیک، بازشناخت الگو، طراحی محاسباتی دارو

پست الکترونیک: f_ghasemi@amt.mui.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر افشین فصیحی (cv)

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درجه علمی: استاد

پست الکترونیک: fasihi@pharm.mui.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود میرزایی (cv)

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: طراحي و کشف محاسباتي دارو، مدل سازي آماري در زيست شناسي

پست الکترونیک: mdmirzaei@pharm.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی: دکتر یوسف قیصری (cv)

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زیست فناوری پزشکی

درجه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: رويکرد بيولوژي سيستم ها براي ترميم آسيب هاي کليه

پست الکترونیک: ygheisari@med.mui.ac.ir