ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع

تاریخ دفاع

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

۱

حسن خواجه پور

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

ارشد

۹۱/۱۲/۲۸

استخراج و تخمین میدان تراکم قلبی از توالی تصاویر قلبی سه بعدی CT

دکتر سعید کرمانی

۲

طاهره محمودی

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

ارشد

۹۲/۰۶/۰۵

بررسی عدم تقارن در چشم چپ و راست افراد نرمال، با استفاده از ویژگی های استخراج شده از تصاویر OCTو فوندوس

دکتر حسین ربانی

دکتر علیرضا مهری دهنوی

۳

مهدی بهرامی

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

ارشد

۹۲/۰۶/۲۷

ارزیابی بزرگنمایی افقی و عمودی در تصاویر دستگاه پانورامیک دندانی با استفاده از فانتوم

دکتر حسین ربانی

دکتر کیوان جباری

۴

ماریا فرهی

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

ارشد

۹۲/۰۶/۳۰
 

تشخیص اتوماتیک جسم لیشمن در نونه های مغز استخوان بیماران مبتلا به لیشما نیازیس احتشایی به روشکانتور فعال

دکتر حسین ربانی

دکتر اردشیر طالبی

۵

محمد رضا نعیم آبادی

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

ارشد

۹۲/۰۷/۱۷

مقایسه روش های  به منظور رمزنگاریRijndeal،Twofishو Serpentبه منظور رمزنگاری تصاویر شبکیه چشم

دکتر علیرضا مهری

دکتر حسین ربانی

۶

نادر ناصری

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

ارشد

۹۲/۰۹/۲۱

پیاده سازی و ارزیابی الگوریتم ماسک باینری ایده آل

دکتر سعید کرمانی

۷

مهدی کاظمیان

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

ارشد

۹۲/۱۲/۰۸

تقطیع اتوماتیک مرزهای لایه های قرنیه در تصاویر OCTو به دست آوردن نقشه ی سه بعدی ضخامت کل قرنیه و لایه های داخلی آن

دکتر حسین ربانی

دکتر علیرضا مهری دهنوی

۸

ناصر صمد زاده

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

ارشد

۹۲/۱۲/۱۰

بخش بندی اتوماتیک تصاویر مادون قرمز سینه با استفاده از مدل مخلوط گوسی ها

دکتر سعیدتت کرمانی

دکتر مهناز اتحاد توکل

۹

داود صادقی

مهندسی پزشکی (زیست مواد)

ارشد

۹۳/۰۶/۲۶

خواص ساختاری، تخریب پذیری و رفتار سلولی داربست الکتروریسی شده آلیاژی پلی (هیدروکسی بوتیرات)/کیتوسان به منظور کاربرد در مهندسی بافت غضروف

دکتر سعید کرباسی

۱۰ حسام فضلعلی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ارشد ۹۳/۰۶/۲۹ تجزیه و تحلیل سیگنالهای سه بعدی شتاب در الگوی گام های نرمال و غیر نرمال به منظور تشخیص بی ثباتی های زانو دکتر سعید کرمانی

۱۱

راحله کافیه

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکترا

۹۳/۰۸/۱۰

تلفیق روش های مبتنی بر گراف و روش های مکان – فرکانس برای تجزیه و تحلیل تصاویر Optical Coherence Tomography

دکتر حسین ربانی

دکتر سعید کرمانی

۱۲

زهرا سعیدی زاده

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

ارشد

۹۳/۱۰/۲۱

استخراج و شناسایی اتوماتیک رده پلاسما سلی در تصاویر میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان

جناب آقای دکتر اردشیر طالبی

جناب آقای دکتر علیرضا مهری

۱۳ محمد رضا مومن زاده مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ارشد ۹۳/۱۰/۲۱

تشخیص اتوماتیک کاندیدیازیس در تصاویر میکروسکوپی مربوط به نمونه های پاپ اسمیر با استفاده از تبدیل ریجلت

جناب آقای دکتر علیرضا مهری

جناب آقای دکتر اردشیر طالبی

۱۴ محمد رضا صحتی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دکترا ۹۳/۱۰/۲۴ بررسی ارائه یک روش استخراج ویژگی مناسب به منظور پیشگویی عود سرطان سینه با استفاده از داده های میکرو آرایه جناب آقای دکتر علیرضا مهری دهنوی و جناب آقای دکتر حسین ربانی
۱۵ مرتضی مرادی امین مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ارشد ۹۳/۱۰/۳۰ استخراج وشناسایی سلول های لوسمی حاد لنفوئیدی در تصاویر میکروسکوپی با استفاده از خوشه بندی K- میانگین و طبقه بندی کننده SVM

دکتر سعید کرمانی

دکتر اردشیر طالبی