نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا صحتی                                                         

سمت:مسئول EDO

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی پزشکی- بیوالکتریک از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان               

درجه علمی: استادیار

زمینه های تحقیقاتی:الگوریتم های محاسباتی در بیوانفورماتیک، شناسایی آماری الگو، تحلیل داده های زیستی، داده کاوی سیستم های مدیریت بیمارستانی

پست الکترونیکی:  mr.sehhati@amt.mui.ac.ir