ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

۱

غزال اسدی

مهندسی بیمارستان

کارشناسی ارشد

۲

عباداله شکوری

مهندسی بیمارستان

کارشناسی ارشد

۳

مرضیه عاطفی پور

مهندسی بیمارستان

کارشناسی ارشد

۴

سیروس ندری

مهندسی بیمارستان

کارشناسی ارشد