گروه فناوری های تصویربرداری پزشکی

اعضای هیات علمی گروه:

دکتر حسین ربانی

دکتر محمد سعادت نیا

دکتر مجید برکتین

دکتر سعید کرباسی

دکتر آذر نعیمی

دکتر سعید کرمانی

دکتر راحله کافیه

 

فایل مقالات اعضای هیات علمی گروه