جدول دانشجویان مشغول به تحصیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

۱

مریم پرویزی فرد

۱۳۹۵

۲

کبری مهدوی

۱۳۹۵

۳

آرش ایرجی

۱۳۹۵

۴

پریسا نادری

۱۳۹۵

۵

مینا غرقی

۱۳۹۵

۶

مولود امینی

۱۳۹۵

۷

داریوش خدابخشی

۱۳۹۵

۸

پریسا حیدری

۱۳۹۴

۹

الهه بهره مندی طلوع

۱۳۹۴

۱۰

محسن میر موسوی

۱۳۹۴

۱۱

احمد سعودی

۱۳۹۴

۱۲

سودابه گرگانی

۱۳۹۴

۱۳

اصغر اسکندری

۱۳۹۳

۱۴

غلامرضا محمدی

۱۳۹۳

 

جدول دانشجویان فارغ التحصیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

۱

داود صادقی

۱۳۹۱

۲

رضا ناصر

۱۳۹۱

۳

نرگس علیخانی فرد

۱۳۹۱

۴

شهرام رحمتی

۱۳۹۱

۵

آفرین کریمی طار

۱۳۹۲

۶

پریسا شیرازکی

۱۳۹۲

۷

ماریا عاقب

۱۳۹۲

۸

مهدی عطاری

۱۳۹۲

۹

فرنوش فکرت

۱۳۹۲

۱۰

علی سلامی

۱۳۹۲

۱۱

زهرا محمدعلی زاده

۱۳۹۳