previous pauseresume next

برگزاری جلسه هسته پژوهشی تحلیل تصاویر چشم پزشکی

روز یک شنبه مورخ۹۴/۲/۱۳جلسه هسته پردازش تصاویر چشم پزشکی با حضور آقای دکتر ربانی ، آقای دکتر ورد ، آقای مهندس اسماعیلی ، خانم مهندس امینی، خانم مهندس مختاری ، خانم مهندس نیکنام ، خانم مهندس قاسمی برگزار شد

برگزاری کارگاه Haptic Feedback for Mini Invasive Surgery (MIS) Trainers and Robotic Surgery Teleoperators

در روز یک شنبه مورخ ۱۳/۲/۹۴ کارگاهی با عنوان: “Haptic Feedback for Mini Invasive Surgery (MIS) Trainers and Robotic Surgery Teleoperators: Overview of Developments and Research at EPFL Lausanne”توسط جناب آقای پروفسورHannes Bleuler  ازدانشگاه صنعتی École واقع در  ایالت  لوزان سویس  در دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس آموزشی ترویجی فناوری نانو در پزشکی و داروسازی

کنفرانس آموزشی ترویجی فناوری نانو در پزشکی و داروسازی

برگزاری شانزدهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ ۹۴/۰۲/۱۳

جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده رأس ساعت ۱۳/۳۰ روز  یکشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۱۳ برگزار گردید.

اولین همایش رباتیک پزشکی

برگزاری نشست صمیمانه دانشجویان با معاون آموزشی دانشکده

ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۹ نشست صمیمانه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار گردید.

برگزاری جلسه هسته پژوهشی تحلیل تصاویر چشم پزشکی

روز یک شنبه مورخ۹۴/۲/۶جلسه هسته پردازش تصاویر چشم پزشکی با حضور آقای دکتر مهری، آقای دکتر ربانی، آقای دکتر ورد، آقای مهندس اسماعیلی، خانم مهندس امینی، خانم مهندس عهدی، خانم مهندس نیکنام، خانم مهندس پورفرمان بر، خانم  مهندس قاسمی، خانم مهندس جرجندی برگزار شد.

برگزاری شانزدهمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت

روز شنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۵ ساعت ۱۱ صبح، شانزدهمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت با حضور دکتر کرباسی (مسئول هسته) و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیومواد و مهندسی بافت برگزار شد.

برنامه ها و فرایندهای هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اردیبهشت ۱۳۹۴

برگزاری دومین جلسه هسته پژوهشی بیوانفورماتیک در سال جدید

روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱/۲۶ دومین جلسه هسته پژوهشی بیوانفورماتیک در سال جدید با حضور آقای دکتر ورد، آقای دکتر صحتی، خانم مهندس غریبی، خانم مهندس صفایی و خانم مهندس کاظمی در دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی RSS