کتابهای خریداری شده در تابستان ۹۴

ردیف

عنوان

نویسنده

۱

digital signal processing principles, algorithms and applications

G.proakis

۲

Fundamentals of Statistical Signal Processing

M.kay

۳

Introduction to Wavelets and Wavelet Transforms A Primer

S.Burros

۴

pattern recognition

S.Theodoridis  K.‎ koutroumbas

۵

Sparse and Redundant Representation

M.Elad

۶

statistical Digital Signal Processing and modeling

H.Hayes

۷

کشت سه بعدی سلول

جان هایکوک

۸

مبانی بیو انفورماتیک

محبوبه ضرابی

۹

پردازش تصویر دیجیتال

عین اله جعفر نژاد قمی

۱۰

بیومتریالها اصول و کاربردها

محمد رفیعی نیا

۱۱

مقدمه ای بر همکنش بافت 

محمد رفیعی نیا

۱۲

مقدمه ای بر روش های ارزیابی در مهندسی بافت

نفیسه بحیرایی

۱۳

مقدمه ای بر بیولوژی و طراحی زیست

عاطفه سلوک

۱۴

انتخاب و کاربرد مواد مهندسی

مجتبی ناصریان

۱۵

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد

سیامک نجاریان

۱۶

خواص مکانیکی مواد

علی اکبر اکرامی

۱۷

نانو فناوری اصول و کاربردها

زهرا شریعتی نیا

۱۸

علم و مهندسی سرامیکها

علی نعمتی

۱۹

مقدمه ای بر مواد پیشرفته

مجتبی زبر جد

۲۰

آموزش گام به گام c#NET

عین اله جعفرنژآد قمی

۲۱

بررسی های غیر مخرب

حسین توسیرکانی

۲۲

برنامه نویسی برای مهندسان با CD

محمود کشاورز مهر

۲۳

پردازش سیگنال گسسته در زمان

اپنهایم ترجمه

۲۴

برنامه نویسی شی گرا

عین اله جعفر نژآد قمی

۲۵

راهنمای کاربردی Matlab8.‎5+ CD

مرتضی نوریان

۲۶

تخریب در محیط های بیولوژیک

محمد ربیعی

۲۷

برنامه نویسی مطلب همراه با

محمد فتحی