• به نظر شما چه عواملی در ایجاد تغییر موثرند؟ نیروهای موثر در ایجاد تغییر چه هستند؟

آیا تغییر عامدانه و با برنامه ریزی پیشین صورت میگیرد یا غیر عامدانه؟

تعریف شما از استراتژی چیست؟

یک استراتژی خوب برای تغییر چگونه بدست می آید؟ (توصیف کنید).

استراتژیهای تغییر توسط چه کسی باید بدست آید؟

 

با مطالعه ی مورد کاوی های زیر می توانید به پرسشهای فوق پاسخ دهید.

۱- اینتل؛ از حضیض به اوج

۲- انجمن لونار

۳- داستان جهش اقتصادی چین

۴- محمد یونس و بانک گرامین (یکی از بزرگترین نوآوریهای اجتماعی دو دهه اخیر)

۵) نبرد پشندال

 

                              ..........................................................................

 

  • اسلایدهای دوره شماره ۴ مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران:

۱) كارآفریني

۲) مدیریت ریسک

۳) مدیریت تحول