عناوین لاین تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده:

 

نام و نام خانوادگی

عنوان لاین تحقیقاتی

دکتر حسین ربانی

پردازش سیگنال و تصویر پزشکی

دکتر علیرضا مهری دهنوی

ساخت و بهره برداری تجهیزات پزشکی

دکتر سعید کرمانی

پردازش سیگنال های پزشکی

دکتر سعید کرباسی

بیومتریال

دکتر محمد رفیعی نیا

بیومتریال

دکتر انوشه زرگر خرازی

بیومتریال

دکتر علیرضا ورد

پردازش تصاویر پزشکی

دکتر محمدرضا صحتی هوش مصنوعی در بیوانفورماتیک
دکتر راحله کافیه پردازش تصاویر پزشکی

دکتر محمدباقر توکلی

Radiation dosimetry

دکتر محمدرضا سلامت

تراکم استخوان وبيماريهاي مربوطه

دکتر داریوش شهبازی

Advanced Radiation Therapy

دکتر احمد شانئی

کاربرد پرتوها در سرطان

دکتر کیوان جباری

اندازه گيري و محاسبات دز در پرتودرماني

دکتر پروانه شکرانی

تعيين‌ مشخصات‌ پرتوهاي‌ يونيزان‌ مطرح‌ در تشخيص‌ و درمان‌ حفاظت‌ پرتوي‌ به‌ روش‌ دزيمتري‌ و شبيه‌سازي‌ مونته‌كارلو

دکتر مسعود مصلحی

بيماريهاي قابل تشخيص و درمان توسط پرتوداروها